WORDLE

TITOL: Núvol de paraules

ETAPA: Primària

ÀREA: Llengua

CONTINGUTS: A l'àrea de llengua. El poema; Discriminació de paraules que rimen.

ADREÇA: http://www.wordle.net/

APLICACIÓ DIDÀCTICA: Escoltar un poema i llavors discriminar quines són les paraules que rimen i fer un llistat d’aquestes al Wordle.

ENRIQUIMENT DE LA TASCA. En primer lloc se presenta a la PDI un Wordle de paraules.

Primer pas: Gestionar preguntes de descobriment despertant l’ interès i la curiositat.

Segon pas: Escolta d’un poema i descobrir la relació de les paraules amb el poema.

Tercer pas: Escolta d’un altre poema i fer un Wordle ells mateixos de les paraules que rimen. Posar en comú.

Quart pas: Aquesta tasca es veu novament enriquida plantejant que en petits grups cerquin informació del poeta; un grup elaborarà un Wordle sobre la seva biografia, un altre grup sobre les seves obres, un altre grup sobre emocions i sentiments que desperten les seves obres i un darrer grup sobre el què i sobre quina temàtica s’inspirava el poeta per escriure. S’ha de fer un esforç per cercar les paraules clau.

Cinquè pas: Exposició mitjançant la PDI de cada Wordle Cada grup explicarà a la resta dels companys la informació trobada tenint com a suport visual el seu núvol de paraules clau.

Sisè pas: Autoavaluació

OBJECTIUS

1-Identificar les rimes d’un poema.

2-Conèixer un autor.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Comunicació lingüística, Coneixement i Interacció amb l’entorn físic, Cultural i artística, Autonomia i iniciativa personal, Aprendre a aprendre i Competència digital.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

- Capacitat d’anàlisi de les paraules.

- Escolta atenta d’un poema i discriminació de paraules que rimen.

- Participació activa dins el grup de recerca.

- Compartir la informació amb la resta de classe.

VALORACIÓ

L’ús del Wordle serveix per a motivar i despertar la curiositat sobre les rimes. A més els engresca a cercar la informació per a fer-ne un de propi que llavors hauran de mostrar als companys. És una bona idea llavors penjar-ho al blog de l’aula. També es pot aplicar a multitud de tasques, aquesta sols és un exemple del que se pot fer.

LES FRACCIONS

Fitxa de l'activitat

Títol: “Les Fraccions”
Àrea: Matemàtiques.
Contingut: Pràctica de fraccions mitjançant activitats, problemes i jocs.
Representació de fraccions.Comparar, ordenar, equivalències, operacions amb fraccions.
Nivell educatiu: 3r cicle de Primària.
Llengua: Castellà.
URL: http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=matematicas-04-fracciones&l=es
Descripció: Les fraccions: comparació, equivalències, problemes, i jocs amb fraccions.
Estratègies didàctiques: Treball per parelles i també de forma individual.
Aplicació Didàctica: Les sessions comencen amb la introducció de les fraccions a l'aula, el repàs de cursos anteriors. Després, amb un ordinador per cada dos alumnes podran repassar, fer activitats i jugar a jocs treballant en tot moment les fraccions d'una forma atractiva i motivant pels alumnes.
Model d'avaluació: No segueix un registre d'avaluació.
Valoració: 8. És una pàgina per treballar i practicar amb les fraccions d'una forma on els alumnes trien els tipus d'activitat i es presenten d'una forma molt clara i esquemàtica.
Imatge:

SOM CIENTÍFICS: Experiments amb flames


Títol:
SOM CIENTÍFICS: Experiments amb flames
Àrea: Coneixement del Medi.
Contingut: Experiments amb flames.
Nivell Educatiu: Tercer Cicle de Primària
Llengua: Castellà
Descripció: A la sessió de tallers que es fa un cop a la setmana, i dins el taller d'experiments es demanen hipòtesi sobre el que succeirà en els experiments que proposa Rafael García Molina. Acte seguit es passa a la pràctica de l'experiment i es comprova el resultat
Estratègies didàctiques: Formulació d'hipòtesi i comprovació de les mateixes.
Descriptors: Ciència, Experiments, Foc, Física
Avaluació: En finalitzar la sessió comparació entre les idees prèvies que tenia l'alumnat i les que tenen a l'acabament del taller.
Valoració: Per a l'activitat proposada ha resultat un recurs adient i motivador, bastant clar i fàcil de fer.

Imatge:
Página principal de YouTube


Página principal de YouTube

Página principal de YouTube

OSSOS I MÚSCULS

FITXA DE L'ACTIVITAT
Títol: Ossos i músculs
Àrea: Coneixement del Medi
Contingut: Ossos i músculs del cos
Nivell educatiu: 3r cicle de Primària
Idioma: Català
URL:http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3676
Descriptors: Zonaclic-activitats óssos i musculs
Estratègia didàctica: Transmissió de contonguts i treball individual

Aplicació didàctica:
Després d´haver estudiat els óssos i músculs del cos vaig trobar que seria interesant que els alumnes treballasen les diferents parts del cos a través d´activitats interactives.
Les activitats que proposa aquesta pàgina es fan de manera individual. A mi m´interessava que els meus alumnes treballesin així perquè ells mateixos se´n adonassen si sabien els diferents noms dels músculs i dels óssos.
La primera part de les activitats tant dels músculs com les activitats dels óssos ens presenta l´activitat teòrica, on els alumnes poden memoritzar els diferents noms després hi ha diferents activitats per practicar el que s´ha estudiat a través de sopes de lletres i activitats de relacionar.
La segona part són activitats per avaluar l´aprenentatge.


Avaluació:planteja activitats però no de forma clara.Després d´haver vist el continguts els alumnes han de col·locar els noms al lloc adequat.Així i tot els alumnes si han fet les activitats bé poden saber si dominen els continguts de la unitat que es treballa.


Valoració: la meva valoració és bona ja que els alumnes no han estat perdut perquè en tot moment han sabut que havien de fer i per tant no ha hagut moltes dubtes de com utilitzar la pàgina web. A més el fet de poder utilitzar un ordinnador cada un els motiva molt i aprenen més ràpidament.
Per últim he d´afegir que a la següent de fer aquestes activitats vaig fer l´examen escrit de la unitat i he de dir que pel que fa a resultats ha estat un dels més bons.


Edu 365. Paraules

TITOL : Paraules
ETAPA: infantil i primària
ÀREA: llengua
CONTINGUTS: A l'àrea de llengua. Discriminació de paraules
ADREÇA: http://www.edu365.cat/infantil/llegir/paraules.swf
APLICACIÓ DIDÀCTICA:
Ens serveix per reforçar la lectura bàsica.Es fa amb un vocabulari bàsic: fruites, verdures, objectes, roba...
Utilitzat amb la pdi pot donar bastant de sí. No tan sols és “endevinar” la paraula que demana, sinó que també es pot treballar l'escriptura, la lectura, la còpia, etc..
L'he utilitzar a l'hora de suport, fora de l'aula. En petit grup, de fet un grup de 2 nins.
Les activitats prèvies: lectura de lletres, de silabes, de paraules i de frases molt senzilles.
La durara és molt variable. Depèn de molts factors: concentració dels nins, capacitat d'atenció, interès per la feina, etc..
OBJECTIUS:
  • discriminar la grafia de les lletres i les paraules
  • resoldre l'activitat de manera individual o colectiva, segons es cregui oportú.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES:
  • Llengua, aprendre a aprendre, autonomia personal, competència lingüística, competència social.
CRITERIS D'AVALUACIÓ.Per avaluar ho feim de dues maneres:
1. el propi ordinador t'indica si ho has fet bé.
2 . els nins es corregeixen l'un a l'altre.
VALORACIÓ: Pàgina que pot servir per treballar tant a nivell individual com col.lectiu. Tant amb la pissarra digital (compartint el contingut) com amb el portàtil (cadascú treballa per ell mateix)